Цени за абонаментно счетоводно обслужване

Фирми нерегистрирани по ЗДДС
Документи на месецСфера на дейност
услугитърговияпроизводство
до 10 бр.240 лв.280 лв.300 лв.
от 11 до 30 бр.280 лв.330 лв.350 лв.
от 31 до 50 бр.300 лв.390 лв.400 лв.
над 51 бр.по договаряне
Фирми регистрирани по ЗДДС
Документи на месецСфера на дейност
услугитърговияпроизводство
до 10 бр.260 лв.320 лв.360 лв.
от 11 до 30 бр.340 лв.390 лв.450 лв.
от 31 до 50 бр.380 лв.450 лв.530 лв.
над 51 бр.по договаряне
Цени за обработка на ТРЗ
Брой персоналЦена за единица персонал
до 109 лв.
от 10 до 308 лв.
от 30 до 507 лв.
от 50 до 1006 лв.
над 100по договаряне
Цени за регистрация, промяна и ликвидация на фирма
РегистрацияЦена ПромянаЦена ЛиквидацияЦена
Регистрация на ЕТПо договаряне*Адрес, седалище, предмет на дейностПо договаряне*Ликвидация на ЕООДПо договаряне
Регистрация на ЕООДПо договаряне*Смяна на управители и съдружнициПо договаряне*Ликвидация на ООДПо договаряне
Регистрация на ООД
(до 2 съдружника)
По договаряне*Промени на капитал, прехвърляне на дяловеПо договаряне*Ликвидация на ЕТПо договаряне
Регистрация на ООД
(3 съдружника и повече)
По договаряне**Ликвидация на ЕООД, ООДПо договаряне
Регистрация на АДПо договаряне**
Ценова листа за еднократни счетоводни услуги

1. Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишна данъчна декларация:

 • До 20 документа – 360,00 лв.
 • До 50 документа – 500,00 лв.
 • До 100 документа – 620,00 лв.
 • Над 100 документа – по договаряне

2. Съставяне на годишна данъчна декларация на физически лица– 50,00 лв. на всяко приложение

3. Съставяне на годишна данъчна декларация на самоосигуряващи се лица (годишна декларация образец 6) – 21,00 лв.

4. Изготвяне на ликвидационен баланс на дружество – 100,00 лв.

5. Предоставяне на счетоводна, данъчна и осигурителна информация на физически и юридически лица, които не са на абонаментно обслужване:

 • До 30 минути – 50,00 лв.
 • До 60 минути – 75,00 лв.

6. Годишно счетоводно приключване – половин месечна такса

Допълнителна информация

Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански събития. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.

* Акаунтинг-С София ЕООД си запазва правото да сключва договори за счетоводни услуги на цени, различни от горепосочените.

В абонамента се включва:

 • Класиране и обработка на счетоводни документи;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, други декларации ) за НАП;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента, така и за нуждите на данъчните институции;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 • Предприемане на необходимите действия за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;