Подаване на годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Posted on Posted in Новини

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?
С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%. Данъкът на едноличните търговци е 15%.
Кой подава декларация за доходите?
Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:
• получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
• иска да ползва данъчни облекчения;
• лице, което е плащало патентен данък;
• лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.
• е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
• притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
• е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.
Какъв е срокът за подаване на декларацията?
• До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.
Отстъпка от данъка
Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:
• подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 януари на следващата година;
• към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
• данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.

Източинк: НАП

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *