Нашите услуги

Ние предлагаме цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да Ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово-правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата

Нашият ТРЗ екип е съставен от квалифицирани ТРЗ специалисти, за да можем да отговорим на Вашите нужди от експертни счетоводни услуги в областта на труд и работна заплата. Част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за доходи, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори

Ние можем да извършим всички действия, съобразени с българското законодателство с цел регистрация на Вашата фирма. За да започнем процедурата по регистрация на фирмата ще ни бъде необходима следната информация:

 • Името на съответната фирма, седалището и адреса на управление;
 • Данни на съдружниците;
 • Данните на управителя или управителите на фирмата;
 • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
 • Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.
Всичко останало ще свършим ние!

Ликвидацията на фирмата е един дълъг процес, продължаващ между шест месеца и две години в зависимост от размера и вида на фирмата.

Закриването на фирма (ООД и ЕООД):
 • Взема се решение за ликвидация на дружеството от съдружниците или от едноличния собственик в зависимост от вида на фирмата;
 • Подава се Заявление за ликвидация;
 • Прави се проверка на данъчните и други задължения на фирмата;
 • Свиква се извънредно общо събрание на съдружниците и вземане на решение за назначаване на ликвидатор. Той може да бъде лице от фирмата или външно лице. Впоследствие ликвидаторът подава заявление за заличаване;
 • Публикува се съобщение до кредиторите;
 • Вади се удостоверение, че фирмата не дължи осигуровки за работниците и служителите;
 • Подготвя се пояснителен доклад за придобитото от фирмата имущество;
 • Изготвяне на отчета на фирмата и се подава в Търговския регистър. Известно време след това излиза решението за ликвидация на фирмата.
Изготвянето и публикувавето на ГФО и годишната данъчна декларация е крайна цел нa всяко едно счетоводство. За достигане на тази цел нашите счетоводители трябва де преминат през целият процес – приемане и класифициране на счетоводните документи, обработка съгласно българското законодателство, годишно приключване на фирмата и систематизиране на цялата информация в Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация по ЗКПО. Подаването на Годишния отчет в Търговския Регистър се явява като една своеобразна граница, очертаваща завършека на счетоводното обслужване за една година.
Онлайн банкирането е и много лесен начин във всеки един момент да покриете бързо текущо задължение с изтичащ срок. Интернет банкирането е необходима крачка за развитието на Вашата фирма. Ето защо при желание от Ваша страна и осигурен достъп ние можем да създадем Вашите платежни нареждания към контрагенти, републиканския и общинския бюджет.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
 • Подаване на Годишния финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
 • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.
 • Взимане на документи от офиса на клиента;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Изготвяне и подaване на документи към различни институции;
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
 • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;
 • Подаване на БНБ отчети и декларации.